00:00
00:00
View Profile TheInsaneDingo

TheInsaneDingo was scouted by KaizoMartin

Erick Marquez @TheInsaneDingo

28, Male

California

Joined on 1/14/19

Level:
6
Exp Points:
325 / 400
Exp Rank:
142,186
Vote Power:
4.65 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
293,706
Blams:
0
Saves:
2
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal