00:00
00:00
View Profile TheInsaneDingo

TheInsaneDingo was scouted by KaizoMartin

Erick Marquez @TheInsaneDingo

28, Male

California

Joined on 1/14/19

Level:
8
Exp Points:
661 / 710
Exp Rank:
74,924
Vote Power:
5.05 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
245,141
Blams:
0
Saves:
3
B/P Bonus:
0%
Whistle:
Normal